Informacje o ochronie danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych

Szanowni Pacjenci.

Administratorem Państwa danych osobowych są Indywidualna Praktyka Lekarska dr hab. n med. Małgorzaty Walentowicz-Sadłeckiej oraz Prywatny Gabinet Lekarski dr n med Pawła Walentowicza (Ursa Ginekologia).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się Małgorzatą Walentowicz-Sadłecką oraz Pawłem Walentowiczem. Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Chcąc skorzystać z świadczeń finansowanych przez NFZ nasz personel będzie pozyskiwał informacje o Państwa statusie ubezpieczenia korzystając systemu e-WUŚ, udostępnionego przez NFZ.

Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

 

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

 1. ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)
 2. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)
 3. realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta
 4. kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)
 5. dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości
 6. marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)
 7. tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);
  Państwa dane będą przekazywane:
 8. innym podmiotom leczniczym współpracującym z Indywidualną Praktyka Lekarską dr hab. n med. Małgorzaty Walentowicz-Sadłeckiej oraz z Prywatnym Gabinetem Lekarskim dr n med. Pawła Walentowicza (Ursa Ginekologia) w celu zapewnienia ciągłości leczenia.
 9. osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE. Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Indywidualnej Praktyki Lekarskiej dr hab. n med. Małgorzaty Walentowicz-Sadłeckiej oraz Prywatnego Gabinetu Lekarskiego dr n med. Pawła Walentowicza (Ursa Ginekologia) jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.
Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Indywidualnej Praktyki Lekarskiej dr hab. n med. Małgorzaty Walentowicz-Sadłeckiej oraz Prywatnego Gabinetu Lekarskiego dr n med. Pawła Walentowicza (Ursa Ginekologia), odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Indywidualnej Praktyce Lekarskiej dr hab. n med. Małgorzaty Walentowicz-Sadłeckiej oraz Prywatnym Gabinecie Lekarskim dr n med. Pawła Walentowicza (Ursa Ginekologia) wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo: gabinet@ursa-ginekologia.pl lub wysyłając wniosek na adres: ul. Watzenrodego 12/5, 87-100 Toruń

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.