Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej

Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna zgodnie z wymogami prawnymi jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.:
  4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywania przez okres 22 lat.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana wyłącznie osobom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacja medyczna jest udostępniana po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem e-mail:

  1. do wglądu w lokalu ul. Watzenrodego 12/5
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych.

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 28 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 Poz. 836 ze zm.), opłata nie może przekraczać:

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – maks. 0,0007 przeciętnego wynagrodzenia.

 

Obecnie w naszej placówce opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi: 25 groszy brutto.